Første veiledet praksis
2010-2011 - VPAIO1 - 15sp

Forventet læringsutbytte

 • Etisk og juridisk ansvarlighet. Studenten skal:  
 - utøve sykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer
 - identifisere etiske og juridiske problemstillinger, reflektere over disse og delta i etiske diskusjoner
 - kjenne egne begrensninger faglig og juridisk og ikke gå utover sitt kompetansenivå
 

 • Kommunikasjon og samarbeid. Studenten skal:  
 - ta utgangspunkt i anestesi-, intensiv- eller operasjonspasientens og pårørendes opplevelse av situasjonen, kommuniserer, samhandler, informerer, veileder og støtter
 - samarbeide med kollegaer og andre yrkesgrupper
 

 • Ansvar for egen læring og fagutvikling. Studenten skal:  
 - være bevisst egen læringsprosess, utarbeide og anvende læringsmål
 - oppsøke og ta initiativ til læresituasjoner
 - reflektere over egen praksis, integrere og bruke teori i alle aspekter av fagutøvelsen
 

 • Administrasjon og ledelse. Studenten skal:  
 - planlegge og administrere eget arbeid og læresituasjoner med veiledning
 

 • Problemløsning .

 Studenten i anestesisykepleierutdanningen skal:  
 - ta del i å identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere anestisykepleie på bakgrunn av teoretiske kunnskaper, mottak av pasient, monitorering, leiring, hypotermi og forebyggende tiltak i forberedelse av pasienter som skal gjennomgå kirurgi
 - ha kunnskap og vise forståelse for prosedyrer og medisinsk teknisk utstyr som benyttes i avdelingen, og vise manuelle ferdigheter i forhold til dette
 - dokumentere anestesisykepleie på en forsvarlig måte
 - vise kunnskap og delta bi innledning, vedlikehold og avslutning av mindre kirurgiske inngrep i lokal, regional og generell anestesi
 - ha kunnskap om de vanligste medikamenter anvendt i klinisk anestesiologi
 

 Studenten i intensivsykepleierutdanningen skal:  
 - ha utgangspunkt i pasient og pårørendes opplevelse av situasjonen for identifisering av spesielle behov og ressurser
 - kunne observere og tolke pasientens signaler på sykdom, smerte og lidelse
 - ta delansvar i å identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere intensivsykepleie på bakgrunn av praktiske og teoretiske kunnskaper
 - kunne assistere ved prøver og undersøkelser
 - kunne dokumentere intensivsykepleie på en forsvarlig måte
 - vise evne til å gi omsorg til intensivpasienten gjennom det gode stell, med fokus på eget håndlag og kunnskap
 - være kjent med og ha ferdigheter i håndtering av medisinsk teknisk utstyr
 - anvende hygieniske prinsipper i sykepleieutøvelsen
 

 Studenten i operasjonssykepleierutdanningen skal:  
 - ta delansvar i å identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere operasjonssykepleie på bakgrunn av praktiske og teoretiske kunnskaper
 - ha kjennskap til og utøve med veiledning operasjonsykepleierens 2 funksjoner; steril assistanse og usteril/koordinerende funksjon
 - dokumentere operasjonssykepleie på en forsvarlig måte
 - vise kunnskap innen mikrobiologi og hygiene og omsette dette i planlegging og utøvelse av operasjonssykepleie
 

Emnets temaer

Tema fra hovedemne 1, 2 og 3 i Rammeplan for anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.

Pedagogiske metoder

Praksis
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

  •  Simuleringsøvelser
  •  Skriftlig og muntlig refleksjon

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av faglærer og kontaktpersoner i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i første veiledet praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

  •  Praksisstudieplan
  •  Godkjent passeringstest i medikamentregning, forutsetter 100% riktig svar
  •  To fagnotat
  •  Ved hospitering: hospiteringsrapport

Supplerende opplysninger

Retningslinjer for arbeidskrav