Andre veiledet praksis
2010-2011 - VPAIO2 - 15sp

Forutsetter bestått

VPAIO1 - Første veiledet praksis

Forventet læringsutbytte

Studenten skal videreutvikle de kunnskaper han/hun oppnådde i første veiledet praksis og vise progresjon i hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleierfunksjonen.

Etisk og juridisk ansvarlighet. Studenten skal:
- være seg bevisst hvilke verdier og holdningen som har betydning for egen atferd
- ivareta og fremme pasientens og pårørendes rettigheter
- identifisere etiske og juridiske problemstillinger, reflektere over disse og og delta aktivt i etiske diskusjoner
- bidra til å kvalitetssikre hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleien og annen behandling av pasienten

Kommunikasjon og samarbeid. Studenten skal:
- skape kontakt og tillitsforhold til pasient og pårørende med vekt på egen kommunikasjon og adekvate kommunikasjonsmetoder
- bidra til teamarbeid rundt pasienten ved å samarbeide i sykepleiefaglige og tverrfaglige team

Ansvar for egen læring og faglig utvikling. Studenten skal:
- reflektere over egen fagutøvelse, integrere og bruke teori i alle aspekter av praksis og inneha en reflekterende holdning til egen og kollegaers yrkesutøvelse
- differensiere og prioriterer egne læringsbehov
- bruke erfarne anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere og aktuell litteratur for å utvikle egen kompetanse
- utvikle identitet som hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleier

Administrasjon og ledelse. Studenten skal:
- kunne administrere eget arbeid og læresituasjon og kunne delegere arbeidsoppgaver til beste for pasienten
- bidra til et godt arbeidsmiljø

Problemløsning.  

Studenten i anestesisykepleierutdanningen skal:
- Med veiledning kunne identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere anestesisykepleie i tråd med kunnskapsbasert praksis
- Beherske forberedelse, mottak, leiring, monitorering og forebyggende tiltak i forhold til pasient som skal gjennomgå kirurgi
- Vise kunnskap om relevante observasjoner av pasienter i lokal-, regional- og generell anestesi, og foreslå tiltak når komplikasjoner oppstår
- Ta delansvar i forbindelse med innledning, vedlikehold og avslutning av
- kirurgiske inngrep i lokal, regional og generell anestesi og anestesi til spesielle pasientgrupper og sykdomstilstander
- Vise evne til å arbeide selvstendig under tett oppfølging i ukompliserte situasjoner med stabile pasienter
- Beherske intravenøs kanylering og luftveishåndtering på de fleste pasienter, og beherske med en viss sikkerhet og selvstendighet relevant medisinsk teknisk utstyr
- Vise kunnskap om indikasjon, dosering og virkning/bivirkning av de vanligste medikamenter (inkl. anestesigasser) anvendt i klinisk anestesiologi
- Med veiledning kunne utføre anestesisykepleierens oppgaver overfor akutt og kritisk syke pasienter utenfor anestesiavdelingen
- Kan dokumentere anestesisykepleie på en forsvarlig måte
- Vise forståelse for betydningen av kontinuitet i anestesisykepleien
- Er kjent med prosedyrer i forbindelse med akutte situasjoner innen anestesi, inkludert avdelingens katastrofeplan

Studenten i intensivsykepleierutdanningen skal :
- vise kunnskap og ferdigheter i å observere og tolke pasientens situasjon
- identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere intensivsykepleie i tråd med kunnskapsbasert praksis
- ta delansvar i komplekse pasientsituasjoner og prosedyrer og deltar aktivt i akuttsituasjoner
- beherske avdelingens medisinsk tekniske utstyr med en viss sikkerhet og selvstendighet
- se betydningen av kontinuitet i intensivsykepleien
- dokumentere intensivsykepleie på en forsvarlig måte

Studenten i operasjonssykepleierutdanningen skal :
- identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere operasjonssykepleie i tråd med kunnskapsbasert praksis
- ta delansvar i komplekse pasientsituasjoner og prosedyrer og deltar aktivt i akuttsituasjoner
- vise kunnskaper, ha ferdigheter og utvikle holdninger i forhold til hygieniske og aseptiske prinsipper og arbeidsmetoder og kunne begrunne utfra forskningsbasert kunnskap
- beherske avdelingens medisinsk tekniske utstyr med en viss sikkerhet og selvstendighet
- dokumentere operasjonssykepleie på en forsvarlig måte

Emnets temaer

Tema fra hovedemne 1, 2 og 3. i Rammeplan for anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.

Pedagogiske metoder

Praksis
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

  • Simuleringsøvelser
  • Skriftlig og muntlig refleksjon

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av faglærer og kontaktperson i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i andre veiledet praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Praksisstudieplan
  • Ett fagnotat
  • Ett pedagogiske framlegg
  • Ved hospitering: hospiteringsrapport

Supplerende opplysninger

Retningslinjer for arbeidskrav