Veiledet praksis i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen
2010-2011 - VPH3012D - 15sp

Forutsetter bestått

 • VPK2012 eller VPM2012 eller VPP2012

Forventet læringsutbytte

Studenten skal opparbeide seg handlingskompetanse til å:

 • kunne utøve faglig forsvarlig sykepleie overfor mennesker i alle aldresgrupper som er utsatt for sykdom, skade, akutt og kronisk syke, funksjonshemmede, rehabiliteringstrengende og mennesker som er i siste fase av livet.
 • kunne samarbeide på alle nivå i organisasjonen
 • kunne reflektere over helsetjenestens oppbygging og oppgaver og ha kunnskap om lover, regler og øvrige rammebetingelser som styrer sykepleierens virksomhet.
 • kunne treffe og begrunne en kritisk-analytisk holdning til helsetjenesten
 • kunne kommunisere om faglige temaer i et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • beherske relevant IKT aktivt i dokumentasjon og til egen læring
 • kunne informere, undervise, veilede og pasienter og pårørende om problemere og behov som oppstår ved sykdom, lidelse og død.

Studenten oppnår erfaring med helseopplysniing og forebyggende arbeid, og har innsikt i helsesøsters funksjon i forhold til tre funksjonsområder:

 • Helsestasjonstjenesten
 • Skolehelsetjenesten
 • Andre oppgaver

Emnets temaer

 • Sykepleie til pasienter i alle aldersgrupper som mottar kommunale helsetjenester og deres pårørende både på institusjon og som hjemmeboende, funksjonshemmede, rehabiliteringstrengende og mennesker som er i siste fase av sitt liv.
 • Sykepleierens ledende og undervisende funksjon.
 • Helsesøsters funksjon og arbeidsområder

Pedagogiske metoder

Obligatoriske oppgaver
Praksis
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPH3012

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og veileder i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPH3012D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Vurderingsportefølje, jfr. vurderingsskjema for VPH3012D