Veiledet praksis i medisin inkludert hospitering i føde/barselavd. - studieenhet 2
2010-2011 - VPM2002D - 15sp

Forutsetter bestått

  • PRU1002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
  • SPL 1003 - Anatomi,fysiologi,mikrobiologi,hygiene og medikamentregning
  • VPS1002D - Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

  • PRU2002D - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand planlegger, gjennomfører og vurderer studenten sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen medisin. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP2002.

Studenten har kjennskap til jordmors arbeidsområde.

Emnets temaer

  • Gjennomføring av sykepleie til pasienter med medisinske lidelser.
  • Hospiteringspraksis på føde/barselavdeling.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning indviduelt og i grupper.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPM2002D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og dagligveileder/hovedveileder i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPM2002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Dokumentert tilstedeværelse i praksis.
  • Gjennomført pedagogisk framlegg i gruppe i løpet av studieenhet 2.
  • Muntlig og skriftlig refleksjon.

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i undervisningsplan for studieenhet 2.