Veiledet praksis i psykiatri
2010-2011 - VPP2002D - 15sp

Forutsetter bestått

  • PRU1002- Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
  • SPL1003 - Anatomi,fysiologi,mikrobiologi,hygiene og medikamentregning
  • VPS1002D - veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

  • PRU2002D

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand planlegger, gjennomfører og vurderer studenten sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen psykiatri. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP2002D.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.

Pedagogiske metoder

Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPP2002D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og dagligveileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP2002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Dokumentert tilstedeværelse i praksis
  • Gjennomført pedagogisk framlegg i grupper i løpet av 2. studieenhet
  • Muntlig og skriftlig refleksjon

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan for studieenhet 2. Denne er klar innen 1. juli.