Veiledet praksis i psykiatri
2010-2011 - VPP2012 - 15sp

Forutsetter bestått

  • SPL1003- Anatomi/fysiologi, mikrobiologi, hygiene og medikamentregning
  • SPL1012
  • SPL1092
  • VPK2002 eller VPM2002

Anbefalt forkunnskap

  • PRU2002 eller PRU2002D - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand planlegger, gjennomfører og vurderer studenten sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen psykiatri. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP2012.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPP2012

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og dagligveileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP2012, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Gjennomført pedagogisk framlegg i gruppe i løpet av 2.studieenhet
  • Dokumentert tilstedeværelse i praksis
  • Muntlig og skriftlig refleksjon