Veiledet praksis i sykehjem
2010-2011 - VPS1002D - 15sp

Forutsetter bestått

PRU 1002

Anbefalt forkunnskap

 • SPL1003
 • SPL1012
 • SPL1092

Forventet læringsutbytte

Studenten:

 • oppnår erfaring med sykepleieryrket i et samarbeid med sykepleiere og andre yrkesgrupper.
 • utfører forsvarlig grunnleggende stell og pleie under veiledning.
 • arbeider ut i fra generelle hygieniske prinsipper.
 • har kunnskaper om grunnleggende behov, og kan observere og iverksette tiltak ut i fra dette under veiledning.
 • er kjent med krav til kvalitet i pleie - og omsorgstjenesten
 • dokumenterer kunnskap innenfor basisområdene i legemiddelregning og forholde seg til ulike legemiddelformer og administrasjonsmåter.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter i sykehjem

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring, veiledning i grupper og individuelt.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksisperioden vurderes av daglig veileder i praksis og høgskolelærer/lektor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPS1002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Studenten har underskrevet taushetsløfte før oppstart av praksisperioden VPS1002.
 • Individuell datasamling og administrativ pleieplan (se kriterier i vurderingsporteføljen).

Læremidler

Pensumliste for studieenhet 1 i undervisningsplanen er klar innen 1. juli 2010