Grunnleggende programmering
2010-2011 - IMT1031 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:
- beherske og forklare grunnleggende C++ syntaks.
- kunne analysere problemet ved enklere programmeringsoppgaver,
finne algoritmen for en løsning og skrive kode som gjør dette.
- kunne finne frem til, opprette og behandle enklere
datastrukturer, primært arrayer/tabeller.

Emnets temaer

Problemløsning/programmering:
- Skrittvis forfining
- Algoritmer
- Pseudokode
Innføring i språkmekanismer i C++, som:
- Programstruktur og uttrykk
- Datatyper, variabler, tekster og konstanter
- Operatorer
- Kontrollsetninger (betingelser og løkker)
- Strukturer
- Funksjoner og parametre
- Tabeller/arrayer
- Klasser og objekter
Bruk av biblioteksfunksjoner:
- Filer og I/O (streams)
- Strengbehandling

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer og annen sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver (hver 2.-4. uke, må være godkjent av fagassistent).

Læremidler

Lafore, Robert. (2002). Object-Oriented Programming in C++. Indianapolis, IN: SAMS.
Faglærer. Kompendium. Gjøvik: HiG.

Supplerende opplysninger

Emnet overlapper 100% med IMT1241 Grunnleggende programmering i Java