Informasjonsgrafikk
2010-2011 - IMT1051 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene har kunnskaper om informasjonsgrafikkens historie, egenskaper i et kognitivt perspektiv, samt potensiale som alternativ til tekst- eller bildebaserte grafiske representasjonsformer. Studentene har også kunnskaper om ulike sjangrer av informasjonsgrafikk og hver sjangers spesifikke muligheter og begrensninger samt potensiale for demagogisk misbruk.

Emnets temaer

- Tabelarisk og skjematisk representasjon av kvantitativ informasjon
- Informasjonsgrafikkens historie
- Diagrammer (søyle, linje, flate, sektor, Isotype, punkt, histogram, etc)
- Flytskjemaer
- Navigasjonsdiagram
- Hvordan lyve med statistikk (feilkilder, feil anvendt metode, feiltolkning)
- Kartografi, topografiske kart, tematiske kart, geografiske informasjonssystemer
- Skjematiske illustrasjoner
- Tabeller
- Utvikling av brukervennlige skjemaer og blanketter

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Essayskriving og praktiske visualiseringsoppgaver av for eksempel tabeller, diagrammer og skjemaer. Formativ-iterativ veiledning.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Summativ karaktervurdering av essayene etter avsluttet semester.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av emnelærer og/eller ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

To praktiske oppgaver. Det blir ikke gitt karakter på de praktiske prosjektene, men de må være godkjent for at emnet skal bestås. Prosjektene inngår i studentenes arbeidsmappe av praktiske prosjekter og kan etter eget valg inngå i presentasjonsmappen som sensureres med bokstavkarakter ved avslutning av studiets tredje og siste år.

Læremidler

  • Bigwood, Sally og Melissa Spore (2003). Presenting numbers, tables and charts . Oxford: Oxford University Press
  • Informasjonsgrafikk  (2009). Artikkelsamling
  • Nygaard, Tor (2007). Skjemavett på Internett . Oslo: Kommuneforlaget
  • Tufte, Edward R. ([1983] 2001). The visual display of quantitative information . Second ed. Cheshire, Connecticut: Graphics Press
  • Annen litteratur/artikler/notater

Supplerende opplysninger

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign eller maksimum 25 studenter.