Fotografihistorie og bildekommunikasjon
2010-2011 - IMT1112 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studenten kunnskaper om generell fotohistorie, fotografiets reproduksjonstekniske historie og fotografiets rolle i moderne grafisk design. Emnet er også fortolkningsorientert - der studentene skal gjøre seg kjent med kritisk teori som problematiserer det publiserte/masseproduserte fotografiets egenskaper som kommunikativt medium. Emnet fokuserer også på praktisk-instrumentell bildekommunikasjon i designsammenheng.

Emnets temaer

Nasjonal og internasjonal fotografihistorie
Fotografiteknologiens historie
Fotografiets reproduksjonstekniske historie
Det masseproduserte bildet
Mellomkrigstidens fotomontasje og «typofoto» og deres betydning for utviklingen av moderne grafisk design
Fotografiet som kommunikativt og retorisk medium
Fotografiets status som et representerende medium
Fotografiets status og muligheter i den «digitale tidsalder»
Praktisk-instrumentell bildekommunikasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Skriving av to essay med formativ-iterativ veiledning.

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

  • Essay (teller 60%)
  • Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)

Summativ karaktervurdering av to essay etter avsluttet semester.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Essay må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bøker:
- Bo Bergström (2000). Bild & budskap: ett triangeldrama om bildkommunikasjon . Stockholm: Carlsson Bokförlag
- Erlandsen, Roger (2000). Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet!: Om fotografiens første hundre år i Norge: 1839—1940 . Våle: Forlaget Inter-View, i samarbeid med Norges fotografforbund
- Wells, Liz (ed.) (2004). Photography: a critical introduction . Third ed. London: Routledge

Annet:
- Annen litteratur/artikler/notater

Supplerende opplysninger

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign eller maksimum 25 studenter.