Medievitenskap
2010-2011 - IMT1281 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført emne ha opparbeidet grunnleggende kunnskaper og forståelse for sentrale deler innen medievitenskapen med hovedvekt på digitale medier. Studentene skal videre være i stand til å reflektere omkring medienes rolle i det moderne samfunnet. De skal også være i stand til å samle informasjon knyttet til gitte tema og anvende essay som formell uttrykksform.

Emnets temaer

- Kommunikasjonsmodeller
- Tegn, koder og tolkning
- Fortellinger og narratologi
- Konvergensbegrepet
- Remediering
- Internett:

  • infrastruktur
  • genrer og metaforer
  • interaktivitet
  • hypertekst
  • kybertekst

- Nettverkssamfunnet

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Det gjennomføres forelesinger parallelt med at det jobbes med refleksjonsnotater og essays. Det vil bli gitt to essayoppgaver, en gruppebasert (obligatorisk), og en individuell (karaktertellende). På begge essay vil det bli gitt veiledning underveis.

Vurderingsformer

Essay
Hjemmeeksamen, 48 timer

Vurderingsformer

Essay (teller 30%)
Hjemmeeksamen, 48 timer (teller 70%)
Hver av delene må bestås separat.
Individuell hjemmeeksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, men innleverte besvarelser må være unike og ikke bære preg av å være kopiert fra andre kilder.

Obligatoriske arbeidskrav

Tre refleksjonsnotater
Ett essay

Læremidler

Gripsrud, J. (2007). Mediekultur og mediesamfunn 3. utgave, Universitetsforlaget
Fagerjord, A. (2008). Web-medier. Introduksjon til sjangre og uttrykksformer på nettet, 2. utgave, Universitetsforlaget