Management i mediebedrifter
2010-2011 - IMT1311 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått emne

- ha kunnskaper om produksjonsprosser innen mediebedrifter

- med utgangspunkt i en praktisk oppgave beskrive produksjonsprosser og kontrollrutiner i en mediebedrift

Emnets temaer

Oppgaven er innenfor temaer som produksjon, avdelingsinndeling og ansvarsområder. Produksjonsopplegget for et typisk oppdrag i bedriften skal beskrives i detalj, samt hvilke maskiner og utstyr som benyttes til produksjonen. Oppgaven skal også beskrive planleggigssystem og kvalitetsrutiner som bedriften har. Til slutt skal det oppsummeres og reflekteres over temaene og påpeke forhold som kan forandres.

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

  • Studietur/bedriftsbesøk
  • Ressursforelesninger.

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Muntlig, gruppe
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Vurdering av prosjektet
  • Muntlig fremføring av prosjektets statusrapport.

Hver av delene må bestås

Prosjektet gjennomføres i grupper fra en-fem studenter. Gruppens størrelse bestemmes av emnelærer.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av emnelærer. Hvert 4 år vurderes eksamen også av annen ekstern sensor, neste gang 2012.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ”ikke bestått” kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig).

Obligatoriske arbeidskrav

  • Statusrapporten skal fremlegges for klassen i plenum
  • Obligatorisk veiledning, der hele gruppen må møte til veiledningstimene. Antall oppgis ved emnestart.
  • Felles rapport fra studieturen må leveres. Studenter som ikke deltar på studieturen må levere en individuell prosjektoppgave. Denne må vurderes til godkjent.

Læremidler

Oppgis ved emnestart.