Algoritmiske metoder
2010-2011 - IMT2021 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1082 - Objekt-orientert programmering
  • REA1101 - Matematikk for informatikkfag
    eller
    REA1051 Matematikk15 - Diskret matematikk og lineær algebra

Forventet læringsutbytte

Studenten skal:
- forklare, anvende og i noe grad kunne omskrive en del standard
algoritmer for bl.a. sortering, søking og grafhåndtering.
- være i stand til å skrive pålitelige og effektive program.
- finne algoritmen for ikke-trivielle problemstillinger og
skrive koden som gjør/løser dette.
- håndtere avanserte datastrukturer som lister, trær og grafer.
- bruke abstraksjon ved konstruksjon av programmer.
- anvende rekursjon ved problemløsning.

Emnets temaer

Teknikker og algoritmer:
- Objekt-orientering
- Abstrakte datatyper
- Rekursjon
- Søking
- Sortering
- Hashing
- Komprimering
- Tilstandsmaskiner
Datastrukturer:
- Tabeller/arrayer
- Kø
- Stakk
- Pekere og dynamisk allokering
- Lister
- Trær
- Grafer(connectivity, vekting, rettet)
- Nettverksflyt
Effektivitet:
- Kompleksitet og O-notasjon
- Tids- og plassforbruk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer og annen sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver (hver 2.-4. uke, må være godkjent av fagassistent).

Læremidler

Sedgewick, Robert. (1992). Algorithms in C++. Boston, MA: Addison-Wesley.
Faglærer. Kompendium. Gjøvik: HiG.
Faglærer. Annet utdelt litteratur/artikler/notater. Gjøvik: HiG.

Supplerende opplysninger

Læreboka kan leies/lånes av høgskolen (mot et depositum). Opptrykk av utvalgte sider med kodesnutter vil bli å få kjøpt i bokhandelen.