WWW-Teknologi
2010-2011 - IMT2291 - 10sp

Forutsetter bestått

 • IMT1031 - Grunnleggende programmering eller
 • IMT1241 - Grunnleggende programmering i Java

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1082 - Objekt-orientert programmering eller
  IMT1241 - Grunnleggende programmering i Java
 • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha en inngående forståelse for andregenerasjon webapplikasjoner. Studentene skal ha kunnskaper og ferdigheter til å utvikle slike applikasjoner hvor relevant teknologi utnyttes både på klient og serversiden.
Gjennom prosjektarbeid vil studentene opparbeide en forståelse for forskjellene på første og andre generasjons webapplikasjoner.

Emnets temaer

 • HTTP protokollen
 • Serversideprogrammering i PHP
 • Variabeloverføring, cookies, sessjonshåndtering
 • Bruk av databaser (MySQL)
 • HTML/Javascript/CSS
 • Dynamiske webgrensesnitt
 • DOM
 • Ajax

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 51%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 49%)
Hver av delene må bestås separat.
Det er to prosjekter i emnet som hver teller 24,5%

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk hvert fjerde år, neste gang i 2010.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Eksamensprosjektene kan tas på nytt ved neste ordinære kjøring av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Ajax in action, Dave Crane/Eric Pascarello, Manning, 2006
PHP5 and MySQL Bible, Tim Converse/Joyce Park, Wiley Publishing, Inc., 2004