Objektorientert systemutvikling
2010-2011 - IMT3102 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT2243 - Systemutvikling

Anbefalt forkunnskap

IMT1082 Objektorientert programmering 

Forventet læringsutbytte

Studentene skal oppnå kunnskaper om smidig systemutvikling og Open Source basert systemutvikling. De blir i stand til å gjennomføre analyse og design basert på objektorientert modellering i modelleringsspråket UML. Videre skal de også kunne forstå Design Patterns og relevansen av å benytte dette ved programvaredesign, samt foreta arkitekturvurderinger ved utvikling av programvare.

Emnets temaer

  • Smidige systemutviklingsprosesser
  • Open Source Software Development
  • Objektorientert analyse og design
  • Modellering i UML
  • Patterns (mønstre) for arkitektur og design
  • Programvarearkitektur (Lagdelingsarkitektur, Service Oriented Architecture, Cloud Computing)
  • Nyere trender innen fagfeltet objektorientert systemutvikling

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappevurdering
I emnet inngår tre gruppearbeider (delleveranser i et prosjektarbeid) og tre individuelle innleveringer. Presentasjonsmappa som gir grunnlag for sensur skal bestå av fire av disse arbeidene. Emnelærer bestemmer et individuelt og et gruppearbeid, og studenten velger selv et individuelt og et gruppearbeid. Endelig karakter settes av emneansvarlig utfra en helhetsvurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt ved neste gangs ordinære avvikling.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

En artikkelsamling
+ en pensumbok som avklares før studiestart

Nettkilder som oppgis på hjemmesiden