Fordypning i medieteknologi
2010-2011 - IMT3391 - 10sp

Forutsetter bestått

60 studiepoeng bestått fra 1. og 2. studieår

Anbefalt forkunnskap

Emner tilsvarende:

  •  IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
  •  IMT1071 - Multimedieproduksjon
  •  IMT1241 - Grunnleggende programmering i Java
  •  IMT2072 - Ergonomi i digitale medier
  •  IMT2243 - Systemutvikling
  •  IMT2261 - Informasjonsstrukturer og databaser
  •  IMT2291 - WWW-Teknologi

Forventet læringsutbytte

Studentene skal ved å arbeide med en selvvalgt, praktisk rettet prosjektoppgave tilegne seg dybdekunnskap, breddeforståelse og praktisk erfaring innenfor fagområdet medieteknologi. Fordypningen innenfor fagområdet skal være et godt grunnlag for et eventuell videre arbeid med en bacheloroppgave innenfor samme faglige fordypning.

Emnets temaer

 Tema for fordypningsemnet velges blant emner som tilbys av det medietekniske fagmiljøet ved Avdeling for informatikk og medieteknikk.
 Aktuelle temaer kan være interaktiv multimedia og utvikling av produksjonsplattformer, tekniske medieløsninger, brukersentrerte publiseringsmedier, innovative kommunikasjonsløsninger.
 

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ved behov kan det kjøres ressursforelesninger. I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på jevnlige prosess- og prosjektveiledninger.

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  •  Muntlig, individuelt (teller 30%)
  •  Vurdering av 1 prosjekt (teller 70%)

 Hver av delene må bestås separat.
 

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Vurderes av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Tema og problemstilling for fordypningsoppgaven skal godkjennes etter minst en innledende veiledning og senest én måned etter semesterstart. Det skal leveres minst tre statusrapporter i løpet av prosjektperioden og det er obligatorisk med veiledning i forbindelse med disse og sluttrapporten.

Læremidler

Selvvalgt i samråd med veileder