Fordypning i medieproduksjon
2010-2011 - IMT3471 - 10sp

Forutsetter bestått

90 studiepoeng bestått fra 1. og 2. studieår innen medieproduksjon eller andre tilliggende fagkretser etter vurdering.

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
  • IMT1331 - Digital videoproduksjon
  • IMT2072 - Ergonomi i digitale medier
  • IMT2501 - Medieproduksjon for events
  • IMT3531 - Digitale medieproduksjonsystemer

Forventet læringsutbytte

Studenten har dybdekunnskap innen medieproduksjon med utgangspunkt i en selvvalgt oppgave innen emnets temaer. Studentene skal ved å arbeide med en selvvalgt, praktisk rettet prosjektoppgave tilegne seg dybdekunnskap, breddeforståelse og praktisk erfaring innenfor fagområdet medieproduksjon. Fordypningen innenfor fagområdet skal være et godt grunnlag for et eventuell videre arbeid med en bacheloroppgave innenfor samme faglige fordypning.

Emnets temaer

Tema for fordypningsemnet velges blant emner som tilbys av fagmiljøet innen medieproduksjon ved Avdeling for informatikk og medieteknikk. Aktuelle tema kan være: utvikling, eller produksjon, med eventuelt særfokus på enkeltbestanddeler av produksjoner for tv, web, film, eller flermedial publisering, manusutvikling, karakter eller storytelling for disse og lignende formater inkludert spilldemo, eventproduksjon, lyd og videoproduksjon, konseptutvikling og produksjonsledelse.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ressursforelesninger ved behov, i hovedsak baserer opplegget seg på faste prosess- og prosjektveiledninger.

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Muntlig, individuelt (teller 30%)
  • Vurdering av 1 prosjekt (teller 70%)

Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Vurderes av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Tema og problemstilling for fordypningsoppgaven skal godkjennes etter minst én innledende veiledning og senest én måned etter semesterstart.

Det skal leveres minst tre statusrapporter i løpet av prosjektperioden, og det er obligatorisk med veiledning i forbindelse med disse og sluttrapporten.

Læremidler

Selvvalgt i samråd med veileder