Bacheloroppgave IMT
2010-2011 - IMT3912 - 20sp

Forutsetter bestått

Kandidaten må ha bestått 90 av de 120 studiepoengene fra 1. og 2. studieår innen 1. oktober det studieåret bacheloroppgaven skal utføres.

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten kompetanse til å:

  • utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig og vitenskapelig art
  • planlegge, finne løsninger og dokumentere disse
  • forstå fordeler og ulemper med arbeid i grupper
  • forstå viktigheten av god planlegging og oppfølging
  • vurdere alternative arbeidsformer, deriblant en metode- og problemorientert måte

Emnets temaer

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig problemstilling og legges opp slik at kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder benyttes. Prosjektets innhold vil defineres innenfor faginnholdet til det spesifikke studieprogrammet.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Bacheloroppgaven vurderes på grunnlag av arbeidsmetodikk/prosess, presentasjon (skriftlig og muntlig) og faglige vurderinger.

På grunn av vurderingsformen kan ikke karakter på bacheloroppgaven påklages (jfr. Studieforskrift for HiG § 37.9).

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern+intern sensor retter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått bacheloroppgave gis det anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremlegg
Rapport(er)

Læremidler

.

Supplerende opplysninger

- Prosjektoppgaven bør, om mulig, bli gitt av og utført i samarbeid med en bedrift eller offentlig etat.
- Høgskolen har anledning til å prioritere prosjektoppgaver definert innen avdelingens satsningsområder og av høgskolens samarbeidspartnere.
- Avdelingens ledelse avgjør og godkjenner hvilke prosjekter som skal settes i gang.
- Se også "Retningslinjer for bacheloroppgave ved HiG".
- Dersom bacheloroppgaven ønskes gjennomført på høsten, må det søkes dekan.