Byggtermografering
2010-2011 - BYG1251 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal lære om bruk av termografikameraer i tilstandsanalyser av nye og eldre bygninger. Etter gjennomgang skal studentene kunne forstå ulike former for varmetransport, teorien termografikameraer bygger på, kunne anvende termografikameraer med tilhørende software i tilstandsanalyser, kunne analysere bilder tatt med termografikameraer samt skrive tilstandsrapport.

Emnets temaer

 • Hvorfor termografering
 • Varmetransport med konduksjon, konveksjon og stråling
 • Bygningsfysikk
 • Varmestrålingslære med IR-spekteret, emisjon, refleksjon og transmisjon
 • Termografikameraets oppbygging
 • Byggtermografering
 • Termografering ute/inne
 • Kaldras
 • Trekk
 • Trykk
 • Feilkilder
 • Termografering innen VVS og elektro

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger med frivillige øvingsoppgaver, demonstrasjoner samt obligatorisk laboratorieoppgave. Deretter skal studentene gjennomføre en prosjektoppgave i gruppe.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Prosjektoppgave rettes av faglærer. Intern sensor kvalitetssikrer hvert andre år.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått gis studentene anledning til å bruke samme prosjekt som for ordinær eksamen, men det må skrives ny rapport. Dette seinest innen utgangen av påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

Laboratorieoppgave som skal være godkjent og innlevert på Fronter.

Læremidler

 • Karl Håkon Grimnes. Byggtermografering, 2009 (særtrykk for HiG)
 • Forelesningsnotater