Renseteknikk VA
2010-2011 - BYG1301F - 10sp

Forventet læringsutbytte

Generelt mål: Gjennom emnet skal studenten tilegne seg en oversikt over fagområdet, egnet for faglige vurderinger og faglig kommunikasjon.

Etter gjennomføring skal studenten kunne:

- kjenne igjen og beskrive kjente metoder for behandling av drikkevann

- foreta et begrunnet valg mellom ulike behandlingsmetoder

- dimensjonere enhetsprosesser for vannbehandling ut fra gitte kriterier

- kjenne igjen og beskrive kjente metoder for rensing av avløp

- foreta et begrunnet valg mellom ulike renseprosesser

- dimensjonere enhetsprosesser for avløpsrensing

- finne fram i og bruke gjeldende regelverk

Emnets temaer

Vannbehandling:

  • vanninntak og forbehandling
  • vannbehandling som er hygienisk barriere
  • turbiditetsfjerning
  • korrosjonskontroll

Avløpsrensing:

  • forbehandling og mekanisk rensing
  • kjemisk rensing
  • biologisk rensing
  • kombinasjon av ulike renseprosesser / valg av renseprosess

Aktuelt lovverk

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
PBL (Problem Basert Læring)
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor.

Ekstern sensor benyttes periodisk, hvert 4. år, første gang våren 2010

Læremidler

Opplyses ved kursstart

Supplerende opplysninger

Emnet inngår i fleksibel ingeniørutdanning. Emnet kjøres første gang skoleåret 2009-10, forutsatt nok studenter