Ledningsnett
2010-2011 - BYG1311F - 10sp

Forventet læringsutbytte

Generelt mål: Gjennom emnet skal studenten tilegne seg en oversikt over fagområdet, egnet for faglige vurderinger og faglig kommunikasjon.

Etter gjennomføring skal studenten kunne:

‐ beskrive komponentene i et vannforsyningssystem
‐ dimensjonere hovedledningsnett inkludert høydebasseng og pumpestasjoner
‐ beskrive hovedkomponentene i et avløpssystem
‐ dimensjonere transportsystem for avløp

Emnets temaer

  • Hovedkomponentene i et vannforsyningssystem (vanninntak, vannledninger, pumpestasjoner, ventiler og andre installasjoner, høydebasseng)
  • Karakterisering av avløp (overvann, spillvann, gråvann etc.)
  • Dimensjonering av rørsystemer, pumpestasjoner, bassenger etc
  • Spesielle installasjoner
  • Miljøhensyn (resipientvurdering mv.)

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet undervises ved bruk av web-baserte synkrone medier (”Elluminate”) kombinert med bruk av læringsplattformen ”Fronter”.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, hvert 4. år, første gang høsten 2010

Læremidler

Oversikt over læremidler vil bli lagt ut i Fronter

Supplerende opplysninger

Emnet kjøres første gang studieåret 2010-11