Universell utforming innendørs
2010-2011 - BYG1331 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Overordnet mål for emnet er å få en oppmerksomhet på de funksjonshemmedes behov, i denne omgang tilgjengelighet for de bevegelseshemmede og synshemmede i bygg. Perspektivet skal være å se på hvordan det er mulig å planlegge og prosjektere tiltak med en prosess som muliggjør en gjennomføring som monner i den store sammenheng.
Målet er få studentene til å omsette erfaringer med praktisk planarbeid til også å inkludere tilgjengelighet for bevegelseshemmede og synshemmede på en bevisst, målrettet og reflektert måte.

Emnet har tre hovedmålsområder:

 1. Kartlegging: Studentene skal kunne vurdere hva som trengs av registreringer for å kunne vurdere tilgjengelighet for bevegelses- og synshemmede. De skal også finne ut hva som er med i vanlige tilgjengelige databaser, og hva som må registreres spesielt. Studentene skal også kjenne til hvordan man kan gjøre registreringer i forhold til bygningsmodelleringsverktøy (BIM).
 2. Prosjektering: Studentene skal kunne bidra i byggeprosjekter ved å omsette kravene i forskriftene til realistiske løsninger.
 3. Regelverk: For å sikre gjennomføring av tiltak, skal studenten kunne finne ut hvordan regelverket kan brukes på en best mulig måte på overordnet- og detaljplan-nivå.

Emnets temaer

 1. Ekskursjon til ulike bygg for å få opplevelsen av å være funksjonshemmet selv og dermed få en forståelse for hvilke utfordringer de møter.
 2. Bruke verktøy for å kunne sette seg inn i funksjonshemmedes utfordringer
 3. Kartlegging og registrering - nybebyggelse og eksisterende/verneverdig bebyggelse. Objektiv registrering
 4. Fysiske tiltak (gode tiltak, materialvalg, design, geometri, drift og vedlikehold, klima)
 5. Skilting, linjemerking
 6. Anbudsbeskrivelser
 7. Utfordringer i forhold til regelverk og bestemmelser, etiske betraktninger

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Individuelt arbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Gruppevis prosjektoppgave

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Alle oppgavene og diskusjonen blir vurdert av veilederne.

Obligatoriske arbeidskrav

3 individuelle oppgaver hvorav én er nettdiskusjon, 1 flervalgstest (60% må bestås), og 1 refleksjonsoppgave. Alle arbeidskrav må være godkjent for å få karakter i emnet.

Læremidler

 • Universell utforming som strategi, Husbanken
 • Motivasjon, Husbanken
 • Mange bekker små , Husbanken
 • Bygg for alle, Statens bygningstekniske etat
 • Tilgjengelige bygg og uteområder, kap 2 og 3 (deler)
 • Ny plan og bygningslov, Lovdata
 • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, Lovdata
 • Lys=å se eller ikke se, Norges blindeforbund
 • Byggforskblad 327.303, Skilting
 • Byggforskblad 220.300 Universell utforming, utforming som passer for alle
 • Byggforskblad 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede

Erstatter

BYG1101 Universell utforming