Konstruksjonslære II
2010-2011 - BYG3061 - 10sp

Forutsetter bestått

BYG1062 - Mekanikk

BYG2042 - Statikk

REA1042 - Matematikk 10

REA1022 - Kjemi og miljø

BYG1271 - Materiallære

BYG1261 - Byggteknikk

REA1051 - Matematikk 15

REA2041 - Fysikk

Anbefalt forkunnskap

  • BYG2052 - Konstruksjonslære 1

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne er målet at studentene skal:
- kunne utføre lastberegninger og ved hjelp av statiske analyse-metoder beregne dimensjonerende belastninger.
- kunne dimensjonere de fleste vanlige plass-støpte betong-konstruksjoner.
- kunne overslags-dimensjonere enkle prefabrikerte betong-elementer.

Emnets temaer

Tema 1: Statikk
-Statiske analyse-metoder. (3-moment, moment-fordeling pga. stivheter/redusert Cross-metode, influens-linjer)
Tema 2: Lastberegninger.(Egenlast, Nyttelst, Snø, Vind, Jordskjelv)
Tema 2: Betongdimensjonering.
- Søyler, fundamenter, støttemur, konsoller, flatdekker.
- Generelt om prefabrikkerte betongelementer.
- Stabilitet av bygninger.
- Skivevirkning med hulldekk-elementer.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil f.o.m. høsten 2012 være tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter, nettstudenter og studenter med tilknytning til lokale studiesentra. Den enkelte student vil da stå frtitt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov.

Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Forelesninger som tar for seg hovedpunktene i emnet vil også finnes ferdig innspilt tilgjengelig fra internett f.o.m. høsten 2012.

Det gis veiledning på campus til oppsatte tider. I tillegg vil det f.o.m. 2012 tilbys forelesninger/ veiledninger på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta.

Studenter som følger fleksibelt opplegg vil fra 2012 tilbys deltakelse på lokale samlinger på studiesentra.

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

  • Oppgaveløsning teller ca. 40% av endelig karakter
  • Skriftlig eksamen, 5 timers, teller ca. 60% av end. karakter.
    Oppgaveløsningen består av omlag 15 mindre oppgaver.
    Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.Oppgaveløsning må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

Minst 12 av de 15 oppg. nevnt under vurderingsformer skal være innlevert for å ta eksamen.

Læremidler

  • Norske standarder: NS-EN 1990, NS-EN 1991-1-1, NS-EN 1991-1-3, NS-EN 1991-1-4, NS-EN 1998-1, NS 1992-1-1
  • Kompendium for konstruksjonslære II, august 2009, H. Fallsen.