Stål- og tre-konstruksjoner
2010-2011 - BYG3071 - 5sp

Forutsetter bestått

 • BYG1062 - Mekanikk
 • BYG2042 - Statikk
 • BYG2052 - Konstruksjonslære 1
 • REA1042 - Matematikk 10
 • REA1022 - Kjemi og miljø
 • BYG1271 - Materiallære
 • BYG1261 - Byggteknikk
 • REA1051 - Matematikk 15
 • REA2041 - Fysikk

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha videregående kunnskap i dimensjonering av stål- og tre-konstruksjoner. Studentene skal kunne anvende konstruksjonsstandardene i dimensjoneringen.

Emnets temaer

Tema 1: Stålkonstruksjoner ifølge NS-EN 1993-1-1, NS 1993-1-2, NS1992-1-5, NS 1992-1-8
- Forbindelser - boltete og sveiste.
- Avstiving, Torsjonsknekking,
- Tverrsnittsklasse 4
- Dimensjonering for brannkrav.

Tema 2: Trekonstruksjoner ifølge NS-EN 1995-1-1, NS-EN 1995-1-2
- Forbindelser, Pulttak- og saltaks-bjelker, krumme limtre-bjelker,
- Avstivning. Utsparinger i limtrebjelker.
- Dimensjonering for brann.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil f.o.m. våren 2013 være tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter, nettstudenter og studenter med tilknytning til lokale studiesentra. Den enkelte student vil da stå fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov.

Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Forelesninger som tar for seg hovedpunktene i emnet vil også finnes ferdig innspilt tilgjengelig fra internett f.o.m. 2013.

Det gis veiledning på campus til oppsatte tider. I tillegg vil det f.o.m. 2013 tilbys forelesninger/ veiledninger på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta.

Studenter som følger fleksibelt opplegg vil fra 2013 tilbys deltakelse på lokale samlinger på studiesentra.

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

 • Oppgaveløsning teller ca. 40% av endelig karakter.
 • Skriftlig 3 timers eksamen, teller ca. 60% av endelig karakter.
  Oppgaveløsningen består av 10 mindre oppgaver.
  Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.Oppgaveløsning må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Minst 7 av de 10 oppg. nevnt under vurderingsformer skal være innlevert for å ta eksamen.

Læremidler

 • Norske standarder som listet opp under "Emnets temaer"
 • Kompendium i emnet "Stål- og trekonstruksjoner", datert januar 2010.

Erstatter

BYG3071F