Ledelse og drift av byggeplasser
2010-2011 - BYG3171 - 10sp

Forutsetter bestått

Emnet forutsetter at alle obligatoriske emner i 1. og 2. semester for "Bachelor ingeniørfag - bygg, Prosjektstyring og ledelse" er gjennomført og bestått.

Forventet læringsutbytte

Emnet tar for seg organisering og ledelse av byggeprosjektet i utførelsesfasen. Gjennom emnet skal studenten få et grunnlag for å arbeide som prosjektleder og byggeplassleder.

Det legges vekt på spillereglene som gjelder mellom de ulike aktører i utførelsesprosessen samt de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi.

Dette innebærer at studentene etter gjennomført emne kan:

 • Praktisere metoder for ledelse av eget personell og underentreprenører
 • Velge hensiktsmessig organisasjonsform for byggeprosjekter
 • Identifisere og liste opp de viktigste bestemmelser knyttet til HMS i lovverket og anvende dette på byggeplassen
 • Utarbeide plandokumenter samt etablere et system for rapportering og oppfølging av prosjekter
 • Utarbeide og forhandle om ulike typer av betalingsplaner
 • Analysere produktivitet, fremdrift og lønnsomhet i byggeprosjekter
 • Identifisere avvik og tillegg i byggeprosjekter
 • Utarbeide prognoser og korrigerende tiltak
 • Anvende IKT for å distibuere et faglig budskap

Emnets temaer

 • Organisering og ledelse
 • Prosjektstyring, planlegging og oppfølging av prosjekter
 • Økonomi og lønnsomhet
 • Sikkerhet på byggeplass

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter, nettstudenter og studenter med tilknytning til lokale studiesentra. Studentene står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset den enkeltes behov. Emnet foreleses med 10 - 12 forelesninger på campus som er åpne for alle. Forelesninger som tar for seg hovedpunktene i emnet finnes også ferdig innspilt tilgjengelig fra internett. I tillegg til veiledning på campus tilbys 4 - 6 forelesninger/veiledninger på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta. Studenter som følger fleksibelt opplegg tilbys deltagelse på 4 - 6 lokale samlinger på studiesentra.

I løpet av semestret gjennomføres en periode på byggeplass der studentene skal bearbeide den foreleste teori og fordype seg i selvvalgte temaer. Perioden på byggeplass er obligatorisk og utgjør ca. 3 uker.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av et fagkollegium på 2 til 3 personer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det settes opp kontinuasjonseksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Studenter som tar emnet som en del av "Bachelor i ingeniørfag - bygg, Prosjektstyring og ledelse", må kunne dokumentere at de har deltatt på obervasjon på byggeplass dette semesteret for å få sluttkarakter i emnet. Rapport fra observasjon på byggeplass er obligatorisk. I tillegg er 3 individuelle oppgaver arbeidskrav.

Læremidler

Jarle, Ivar: Oppdrags- og prosjektledelse, del 1,2 og 3, Elforlaget

Westhagen: Prosjektarbeid . Gyldendal, Akademisk, utgave 5

Christensen, Frank: Microsoft Project 2003 . Datapower Norge AS

Ressurser tilgjengelig på nett, oppgis særskilt

Erstatter

Deler av emnet Byggeplassledelse