Elektriske kretser
2010-2011 - ELE1041 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha en forståelse av de elektriske egenskapene til grunnleggende lineære kretser og kunne konstruere enklere koplinger etter spesifikasjoner. Studenten skal ha en grunnleggende forståelse av anvendelse av trefasesystemer.

Emnets temaer

  • Nettverksteoremer
  • Kretsanalyse
  • Kompleks regning og Viserdiagrammer
  • Gjensidig induktans/koblede kretser
  • Trefasesystemer
  • Målemetoder

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Faget baserer seg i stor grad på laboratoriearbeider som er praktisk anvendelse av forelest stoff. To og to studenter jobber med å konstruere elektriske kretser i teorien for deretter å lage dem og foreta målinger på om de samsvarer med konstruksjonsmålsetningene.

For de studentene som tar kurset nettbasert vil det bli arrangert en oppstartssamling. Dessuten må nettstudentene til campus to ganger to dager for å gjennomføre obligatoriske laboratorieoppgaver.

Et nettbasert studieløp innebærer at kommunikasjon mellom lærer og studenter vil skje igjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 24 timer
Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen 5 timer (teller 50% på endelig karakter)
  • Hjemmeeksamen 24 timer (Det trekkes ut 1 laboratorieroppgave som studentene skal skrive laboratorierapport til igjennom hjemmeeksamen. Det er laboratorierapporten som leveres inn som følge av hjemmeeksamen som sensureres. Den teller 50% av sluttkarakter i emnet.
  • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang i 2012/2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen og hjemmeeksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling(er)

Obligatoriske arbeidskrav

5 av 8 øvinger må være levert inn i henhold til gitte frister og godkjent for å få gå opp til skriftelig eksamen.
Gjennomføring av alle laboratorieoppgavene og innlevering av 4 laboratorierapporter til angitte frister for å få gå opp til hjemmeeksamen.

Læremidler

Lærebok blir en av følgende bøker:

"The Analysis and Design of Linear Circuits"
by Thomas & Rosa, John Wiley & Sons
6.utgave
Wiley

eller

"Basic Engineering Circuit Analysis"
J.David Irwin & R.Mark Nelms
9.utgave
Wiley

Supplerende opplysninger

Inngår både for campusstudier og i fleksibel ingeniørutdanning