Elektriske installasjoner i prosesser
2010-2011 - ELE1061 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet omfatter elektriske installasjoner, med oppbygging, komponenter og driftsegenskaper relatert til prosessindustri. Emnet skal gi studentene en innføring i hvordan en elektrisk installasjon er bygget opp, aktiv og reaktiv effekt, enfase- og trefaseinstallasjoner, ulike elektriske motorers virkemåte og egnethet, og bruk av logiske kretser som styringsmetode i elektriske anlegg.

Etter gjennomført emne skal studentene kunne:

• Gjøre beregninger av strøm, spenning, aktiv og reaktiv effekt, samt faseforskyvning i enfase- og trefaseinstallasjoner
• Forstå en elektrisk installasjonsoppbygging, med kabling, vern og selektivitet
• Kjenne til ulike elektriske motorers egnethet til ulike oppgaver
• Kunne lese enlinjeskjemaer, styreskjemaer og skjemaer for logiske operatorer

Emnets temaer

 • Strømforsyningens betydning
 • Likevekt i elektriske ladninger, strøm
 • Elektrisk potensial
 • Ohms lov
 • Kirshoffs lover
 • Effekt og energi
 • Vekselstrøm
 • Spolen og kondensatoren
 • Enfase og trefase
 • Aktiv og reaktiv effekt
 • Motorer
 • 230 og 400 V strømforsyning
 • Elektriske installasjoner
 • Komponenter i en elektrisk installasjon (kabling, vern, jording)
 • Nødstrømsystemer
 • Automasjon

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger med frivillige ukentlige øvingsoppgaver. En obligatorisk midtveisprøve.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av en intern sensor, emnelærer. Ekstern sensor hvert 3. år, første gang i 2011

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent midtveisprøve

Læremidler

Jonny Nersveen (2010): Elektriske anlegg