Datatransmisjon
2010-2011 - ELE2111 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1031-Grunnleggende Programmering
 • REA2051-Matematikk 20

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene kjenne til de mest brukte standarder og protokoller for datakommunikasjon.

De skal kunne de prinsipper, metoder og teknikker som brukes når data skal overføres mellom datautstyr over lange og korte avstander ved overføring med elektromagnetiske bølger langs linjer og trådløst.

Emnets temaer

 • Transmisjonsmedia - bølgeutbredelse langs linjer og trådløst
 • Dataoverføring - modulasjon, datakoding og tilkoblingsutstyr. Multipleksing. Data link kontroll.
 • Nett - Linje- og pakkesvitsjing. Offentlige telefon og datanett, Frame Relay og ATM. Lokale datanett og sammenkobling av datanett. Internett.
 • Protokoller og arkitektur

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 80 % på endelig karakter)
 • Oppgaveløsning (teller 20 % på den endelige karakteren)
 • Begge deler må bestås separat

Antall innleveringer og hyppighet avtales med studentene ved semesterstart ( i utg.pkt. 1 innlevering pr uke).

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2010/2011.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Ingen kontinuasjon på oppgaveløsning, må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre
 • Formelsamling for emnet

Obligatoriske arbeidskrav

oppgaveløsning

Læremidler

Erling Bakke og Arne Wold: Kompendium i Datatransmisjon

William Stallings: Data and Computer Communications, 8. ed.

Lillian Goleniewski: Telecommunications EssentialsIntroduksjon til datakommunikasjon