Digitalteknikk og mikrokontrollere
2010-2011 - ELE2131 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

IMT1031 - Grunnleggende programmering

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om emner innen digitalteknikk som er nødvendige for forståelse av hvordan programmerbare kretser og mikrokontrollere virker. Studenten skal ha innsikt i tekniske prinsipper for moderne mikrokontrolleres arkitektur og programmering på lavt nivå. Studenten skal opparbeide seg forståelse for sammenhengen mellom hardware og software, samt sammenhengen mellom lavnivå og høynivå programmering.

Emnets temaer

  • Digitalteknikk: Tallsystemer, koder, boolsk algebra, karnaugh diagram, logiske kretser, kombinatoriske kretser, addere, latcher og vipper, sekvenskretser, syntese av synkrone sekvenskretser, multiplexere, demultiplexere, tellere, minnekretser.
  • Mikrokontrollersystemer: Programmering av mikrokontroller (C-programmering og assemblyprogrammering), arkitektur, CPU, busser og internminne, parallelle/serielle inn- og utkretser, interrupt, timere, DMA, numeriske prosessorer, bruk av ADC.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2012/2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

3 prosjektoppgaver (må være godkjent av faglærer).

Læremidler

  • W Stallings: Computer Organization & Architecture, sixth edition.
  • V. Johansen: Emnehefte – Digitalteknikk 2009 ISSN: 1503-3708/Kompendium 2009-1
  • V. Johansen: Emnehefte – Mikrokontrollere 2009 ISSN: 1503-3708/Kompendium 2009-3