Mikrokontrollere
2010-2011 - ELE2141 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

IMT1031 - Grunnleggende programmering

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha innsikt i tekniske prinsipper for moderne mikrokontrolleres arkitektur og programmering på lavt nivå. Studenten skal opparbeide seg forståelse for sammenhengen mellom hardware og software, samt sammenhengen mellom lavnivå og høynivå programmering.

Emnets temaer

Mikrokontrollersystemer: Programmering av mikrokontroller (C-programmering og assemblyprogrammering), arkitektur, CPU, busser og internminne, parallelle/serielle inn- og utkretser, interrupt, timere, DMA, numeriske prosessorer, bruk av ADC.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang i 2012/2013..

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

1 prosjektoppgave (må være godkjent av faglærer)

Læremidler

V. Johansen: Emnehefter – Mikrokontrollere 2009 ISSN: 1503-3708/Kompendium 2009-3