Trådløs kommunikasjon
2010-2011 - ELE3143 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ELE1051 Elektronikk
ELE2111 Datatransmisjon

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene kunne signaloppbygning for de vanlige modulerte signal, kjenne metoder for å generere modulerte signal, kjenne metoder for koding av signal, kunne bruke MATLAB for simulering av modulerte signal og kodede signaler.

De skal kjenne til systemer for trådløs kommunikasjon som baserer seg på bruk av radiobølger. De skal kunne beskrive og utføre beregninger på aktuelle radiosystemer for kringkasting, mobilkommunikasjon, navigasjon og for trådløs sammenknytning av forskjellige typer utstyr og enheter.

Emnets temaer

Analog og digital modulasjon
Basisbåndoverføring
Informasjonsteori
Kodeteori
Spredt spektrum modulasjon

Innføring i radiokommunikasjon:
Systemoppbygging. Radiotransmisjon. Støyberegninger
Systemer for lyd - og TV- kringkasting:
Analoge og digitale systemer
Satellittkommunikasjon
Mobilkommunikasjon:
Jordbundne og satellittbaserte systemer GSM og UMTS
Radioforbindelser for korte og meget korte avstander:
Trådløs LAN, Bluetooth og andre
Radionavigasjonssystemer, GPS, ILS og andre

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 4 timer, teller 75 %
  • Oppgaveløsning teller 25 %
  • Begge deler må være bestått.

Antall oppgaver (som teller 25%) avtales med studentene ved semesterstart, men vil vanligvis omfatten én oppgave hver uke, i alt 13 stk.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av en intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2010/11.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Ikke kontinuasjon på oppgaveløsning, må tas på nytt neste gang emnet avvikles.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

John Haugan: Formler og tabeller, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

William Stallings: "Wireless Communications & Networks", 2. utgave 2005 Pearson/Prentice Hall
Arne Wold: "Kompendium Trådløs kommunikasjon"