Instrumenteringsteknikk
2010-2011 - ELE3231 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene kjenne til de mest vanlige metoder for måling av tilstander for prosessinstrumentering med hovedvekt på elektroniske løsninger og informasjonsoverføring

Emnets temaer

  • Standardisering
  • Usikkerhet, kalibrering, regresjonsanalyse, statistisk prosesskontroll
  • Grunnleggende begreper og definisjoner innen emnet som
    nøyaktighet, konformitet, linearitet,oppløsning, repeterbarhet
  • Deteksjon av:
    Resistans, kapasitans, trykk, posisjon, hastighet
  • Metoder for signaloverføring og standarder
  • Teknisk sikkerhet og dokumentasjon av instrumenteringssystemer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2012/2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

80% av øvingene må være godkjent av faglærer sammen med 100% av lab.oppgaver for å ta eksamen

Læremidler

LabVIEW 2009 Student Edition, Robert H. Bishop, National Instruments , ISBN-10: 0132141299
Supplerende lærebok:
Instrumenteringsteknikk av Odd Arild Olsen, Tapir forlag