Reguleringsteknikk
2010-2011 - ELE3251 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha gode kunnskaper i dimensjonering av reguleringssystemer og kompensasjonsmetoder, samt oversikt over moderne metoder som tilstandsrom modeller, multivariabel regulering og estimeringsteknikk

Emnets temaer

 • Seriekompensasjon
 • Regulering med foroverkobling
 • Kaskaderegulering
 • Forholdsregulering
 • Tilstandstilbakekobling
 • Ikke minimum fasesystemer
 • Tilstandsrom modeller
 • Multivariabel regulering
 • Ulineariteter i reguleringssystemer
 • Digitale reguleringssystemer
 • Simulering i MatLab og LabView

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvinger og laboratoriearbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2010/2011.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent 80% av alle øvinger, godkjent 100% av alle lab.oppgaver
Antall øvinger og lab. oppgaver oppgis ved semesterstart.
Anslagsvis 2 øvinger og 2 lab-oppgaver.

Læremidler

Praktisk reguleringsteknikk, v/Finn Haugen

Supplerende opplysninger

Emnet går ikke høsten 2010.