Energiteknikk og produksjon
2010-2011 - ELE3281 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha det teoretiske grunnlaget for hvordan energi blir produsert.
Studenten skal ha kunnskap om den tradisjonelle vannkraftproduksjonen av energi, men også
kunnskap om alternative og CO2 nøytrale energiformer.

Emnets temaer

Vannkraftanlegg, termisk kraftproduksjon, vindkraft, andre alternative energikilder

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2010/11.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

  • Godkjent kalkulator, som ikke kan kommunisere med andre
  • Skrivesaker
  • evt tabeller.

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske innleveringer.

Læremidler

David Coley: Energy and Climate Change ISBN:978-0-470-85313-9 samt pdf som blir gitt ut underveis,sammen med noen utvalgte tabeller.

Supplerende opplysninger

Dette er et sammenfallende emne med Klima og Energi som er på 10 sp. Her er bare energidelen gitt slik at kandidaten ikke får godkjent begge emner hver for seg (100% overlapp).