GIS Intro
2010-2011 - GEO1121 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha en grunnleggende forståelse av:
- hvordan geografiske data lagres og brukes for å løse praktiske problemstillinger.
- datastrukturer i geografiske data,
- mulighetene i geografisk analyse
- grunnprinsippene for presentasjon av kartdata.

samt ha kunnskap om:
- hvordan kart og egenskaper kobles,
- prinsippene for digitalisering og kartredigering,
- hvordan data importeres og eksporteres i et GIS,
- enkle GIS-analyser
- hvordan geografiske data presenteres

Emnets temaer

Emnet er delt opp i 9 temaer:

 • Introduksjon til GIS
 • Projeksjoner og koordinatsystemer
 • Vektordata
 • Databaser
 • Datafangst
 • Analyse med vektordata
 • Rasterdata
 • Analyse med rasterdata
 • Visualisering

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres nettbasert. Dette innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform og at forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig gjennom denne.

For heltidstudenter på campus vil det være tilbud om ukentlige veiledningstimer på HiG.

Læringsmateriell er for det meste på engelsk, veiledning foregår på norsk.

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)

Vurderingsformer

 • Flervalgstesten har en varighet på 45 minutter og består av 30 spørsmål.
 • 75% må være riktig svar for å få "bestått" i emnet

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Eksamen kan tas på nytt etter to dager innenfor eksamenperioden på tre uker.

Obligatoriske arbeidskrav

4 innleveringsoppgaver, leveres via LMS, alle deler må være godkjent.

Læremidler

 • de By, R (ed), 2001: Principles of Geographic Information Systems, 2nd edition. ITC, Netherlands. ISBN 90-6164-184-5
 • Heywood I et al, 2006: An Introduction to Geographical Information Systems. Pearson/Prentice Hall. ISBN 0-13-129317-6