Grunnleggende landmåling 1
2010-2011 - GEO1191F - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha grunnleggende innsikt og forståelse for de mest vanlige typer landmålingsutstyr, grunnleggende måle- og beregningsteknikker, vanlig benyttet programvare både i felt og på pc. Studenten skal kunne utføre enkle kvalitetsvurderinger av utført målemateriale.

Emnets temaer

Instrumentlære:
- Ulike instrumenters virkemåte med fokus på forståelse og instrumentkontroll (kvalitetssikring):
-- Totalstasjon
-- Niveller
-- Lasere
-- Elektroniske målebøker
-- GNSS – uten og med elektronisk målebok
- Dokumentasjon av instrumentkontroll
- Standarder
Målelære:
- Nivellement
- Polar innmåling
- Polar utsetting
- Frioppstilling
- Enkel satellittmåling med RTK
- Stikking av byggakser
Beregningslære:
- Grunnleggende og forenklede, manuelle beregninger av koordinater og høyder
-- Retninger og vinkler
-- Nivelleringsregning
-- Reduksjon av målinger til kartplan
- Introduksjon av beregningsprogramvare:
-- GIS-LINE
-- GEMINI Oppmåling
-- Leica Geo-Office
- Linjeberegning
- Dokumentasjon
- Standarder, FKB, SOSI, Geovekst, NorgeDigitalt
Nøyaktighetslære:
- Nøyaktighetslære knyttet til kvalitetsmomenter som introduseres under instrument-, måle- og beregningslære
- Feiltyper, og gardering mot feil
- Middeltall
- Standardavvik
- Normalfordeling
- Kort introduksjon til utjevning av målinger
Andre emner:
- Tolkning av tegninger
- Digital dataflyt mellom PC og målebøker

Pedagogiske metoder

Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres nettbasert. Dette innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform og at læringsstoff gjøres tilgjengelig gjennom denne. Emnet vil ha en eller to obligatoriske samlinger på HIG der det blir gitt veiledning og praktiske oppgaver blir gjennomført. Læringsmateriell er på norsk eller engelsk, veiledning foregår på norsk.

Vurderingsformer

Oppgaveløsning

Vurderingsformer

 • Oppgaveløsning (teller 100%)
 • Alle deler må være bestått

Oppgaveløsning= 5-6 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte oppgavene.
Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil gjelde helhetsvurderingen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste gang emnet går ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen.

Læremidler

 • Karlsen, J. (2007). Geomatikkboka 1. BYGGDATA kompetanse (ISBN: 978-82-92-07023-9)
 • Karlsen, J. (2007). Geomatikkboka 2. BYGGDATA kompetanse (ISBN: 978-82-92-07024-6)
 • Skogseth, T. (1998). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 82-00-42453-7).
 • Statens kartverk. (2001) Geodatastandarden.
 • Statens kartverk. (2001) Geodatastandarden, grunnlagsnett
 • Statens Kartverk. (2005). Satellittbasert posisjonsbestemmelse.
 • Instrument og programvare manualer

Supplerende opplysninger

Emnet overlapper 50% med "GEO1181 Grunnleggende landmåling". Dette emnet kan ikke godkjennes sammen med "GEO1181 Grunnleggende landmåling". I stedet kan man ta "GEO1201(F) Grunnleggende landmåling 2".

Emnet inngår i:

 • Bachelor i ingeniørfag – Bygg, Prosjektstyring og ledelse
 • Bachelor i ingeniørfag – Bygg, Konstruksjon
 • Årsstudium i landmåling, nettbasert