Juss
2010-2011 - GEO1211 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse for sentrale rettsprinsipper, med spesiell vekt på å forstå rollefordelingen mellom lovgivende, utøvende og dømmende myndighet, og da knyttet opp mot byggebransjens virkeområde.

Etter endt emne skal studenten kunne:

 • Gjøre rede for gjeldende rettsregler, rettskilder og rettssystemets forhold til samfunnet;
 • Anvende forvaltningsloven og offentlighetsloven i plan- og byggesaker
 • Forklare sammenhenger og prosedyrer ved kartforretninger og fradelingssaker
 • Tolke kommuneplaner og reguleringsplaner og gjøre rede for planprosedyren for kommunal planlegging.

Emnets temaer

 • Generelle rettsbegreper
 • Forvaltningsrett
 • Tingsrett
 • Kart- og delingsforretning
 • Plan- og bygningsrett
 • Arealplaner
 • Eiendomsrett

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Lovsamling og/eller utskrifter fra Lovdata

Obligatoriske arbeidskrav

2-3 oppgaver (må være godkjent av faglærer)