Juss
2010-2011 - GEO1211F - 5sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse for sentrale rettsprinsipper, med spesiell vekt på å forstå rollefordelingen mellom lovgivende, utøvende og dømmende myndighet, og da knyttet opp mot byggebransjens virkesområde.

Etter endt emne skal studenten kunne:

 • Gjøre rede for gjeldende rettsregler, rettskilder og rettssystemets forhold til samfunnet;
 • Anvende forvaltningsloven og offentlighetsloven i plan- og byggesaker
 • Forklare sammenhenger og prosedyrer ved kartforretninger og fradelingssaker
 • Tolke kommuneplaner og reguleringsplaner og gjøre rede for planprosedyren for kommunal planlegging.

Emnets temaer

 • Generelle rettsbegreper
 • Forvaltningsrett
 • Tingsrett
 • Kart- og delingsforretning
 • Plan- og bygningsrett
 • Arealplaner
 • Eiendomsrett

Pedagogiske metoder

Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres nettbasert. Dette innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform og at læringsstoff gjøres tilgjengelig gjennom denne. Emnet vil ha en eller to samlinger på HIG der det blir gitt forelesninger og veiledning.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Lovsamling og/eller utskrifter fra Lovdata

Obligatoriske arbeidskrav

2-3 oppgaver (må være godkjent av faglærer)