Geografisk datafangst
2010-2011 - GEO1251F - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha en helhetlig forståelse av modellering av geografiske informasjon og norske standarder for geodata. Studentene skal kjenne til de mest sentrale datafangstmetodene for landkartlegging og kunne vurdere kvaliteten og bruksområdene til de ulike metodene. Studentene skal i tillegg til teoretiske kunnskaper opparbeide praktiske ferdigheter i bruk og kontroll av geografiske data til landkartlegging.

Emnets temaer

 • Modellering av geografisk informasjon
 • Kontroll og dokumentasjon av geografisk informasjon
 • Norske og internasjonale standarder for geografisk informasjon
 • Grunnleggende fotogrammetri, stereofotogrammetri, fotogrammetrisk feltarbeid, flyfotografering, flyplanlegging, aerotriangulering og blokkutjevning
 • Fotogrammetrisk geodataregistering/produksjon, utstyr og metoder (autograf, analytt, DFA)
 • Ortofoto
 • Flybåren laserskanning
 • Bakkebasert laserskanning
 • Satellittfjernmåling
 • Pictometri

Pedagogiske metoder

Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres nettbasert. Dette innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform og at læringsstoff gjøres tilgjengelig gjennom denne. Emnet vil ha en eller to obligatoriske samlinger på HIG der det blir gitt veiledning og praktiske oppgaver blir gjennomført. Læringsmateriell er på norsk eller engelsk, veiledning foregår på norsk.

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått muntlig utspørring, kan det etter avtale med emneansvarlig gis anledning til ett nytt forsøk.

Obligatoriske arbeidskrav

5-8 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Læremidler

 • Tor Bernhardsen: Geografiske Informasjonssystemer (4.utgave, Vett og Viten 2006, ISBN 13: 978-82-412-0617-7
 • Statens Kartverk (2003): Standarden Kart og geodata, tilgjengelig fra http://www.statkart.no/
 • Statens Kartverk: Standard for kontroll av geodata, tilgjengelig fra http://www.statkart.no/
 • Fotogrammetri for landmålere, Dag Norberg
 • Diverse utdelt materiell/notater

Erstatter

GEO2132 Kartlegging og GEO3111 Geografisk informasjonsbehandling (5 av 15 stp)