GIS i arealplanlegging
2010-2011 - GEO2261 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Bygger på grunnleggende GIS-emner på minst 10 studiepoeng/ECTS

Forventet læringsutbytte

Faglig visjon:

 • Ved å følge fagopplegget, tilegner studentene seg oversikt over sentrale deler av emneområdet, egnet for enkle faglige vurderinger og faglig kommunikasjon under yrkesutøvelse og videre utdanning.

Etter fullført emne skal studenten:

 • Kjenne emnets sentrale problemstillinger
 • Forstå kvalitetskrav til produkt og prosess for emnets temaer
 • Kunne analysere tilstanden til elementer og komponenter av infrastruktur og vurdere mulige tiltak for eventuelle forbedringer
 • Vite viktige faktorers betydning for faglige valg
 • Kriterier for synliggjøring av måloppnåelse:
  - Klarlegge og analysere tilstanden til elementer av eksisterende infrastruktur i forhold til aktuelle problemstillinger, gjennom tolking av beskrivelser og skisser.
  - Utarbeide opplegg for innhenting, vurdering og systematisering av aktuell informasjon og data på grunnlag av nevnte klarlegging og analyse.
  - Bruke tilgjengelig GIS - verktøy formålstjenlig i denne prosessen for aktuelle problemstillinger
  - Finne fram til enkle modeller for situasjoner og tiltak.
  - Velge hensiktsmessige løsninger og tiltak for aktuelle problemstillinger.
  - Begrunne valg og løsninger

Emnets temaer

 • Oversikt over emnet og rammeverk: Planleggerens rolle
 • Formelle strukturer: Soneplanlegging- forhandlingsplanlegging, ArcView i byplanlegging, Praktisk GIS,
 • Tradisjoner: Stedets karakteristika etc
 • Overordnet planlegging: Lokalisering av tiltak og tilpasning til omgivelser
 • Detaljert planlegging: Utforming av tiltak og innpassing i omgivelser.

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Selvstudium

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Mappevurdering

4 innleveringer (gruppeoppgaver) skal utføres og vurderes til bestått.

1 gruppearbeid utvalgt av hver av studentgruppene og 1 gruppearbeid for hver studentgruppe utvalgt av veiledere, vurderes for karaktersetting. Karakter fastsettes på grunnlag av helhetsvurdering av de utvalgte arbeidene.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Arbeider som ikke bestås, kan forbedres i løpet av påfølgende semester.

Læremidler

Tilgjengelig i Study Guide ved undervisningsstart.

Supplerende opplysninger

Emnet er opprinnelig utarbeidet i Leonardo/E-GIS - prosjektet.