Matrikkellære
2010-2011 - GEO2271F - 5sp

Forutsetter bestått

 • GEO1191F Grunnleggende landmåling 1

Anbefalt forkunnskap

 • GEO1211F Juss (kan tas parallelt)

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse av matrikkelloven, gjennomføring av matrikkelforretning og praktisk innmåling av eiendomsgrenser.

Etter endt emne skal studentene:

 • Kjenne til matrikkelloven
 • Være i stand til å gjennomføre en matrikkelforretning
 • Kunne gjennomføre praktisk innmåling av eiendomsgrenser ved hjelp av totalstasjon og GNSS
 • Kjenne til hvilke krav som stilles til innmåling av eiendomsgrenser
 • Kunne vurdere om innmålingen av eiendomsgrensene er gjennomført i henhold til de krav som stilles
 • Kunne utarbeid matrikkelbrev (målebrev)
 • Kunne oppdatere digitale eiendomsdatabaser

Emnets temaer

 • Matrikkelloven
 • Matrikkelforretning
 • Bruk av totalstasjon til innmåling av eiendomsgrenser
 • Bruk av satellittutstyr til innmåling av eiendomsgrenser
 • Standarder
 • Matrikkelbrev
 • Digitale einendomsdatabaser

Pedagogiske metoder

Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres nettbasert. Dette innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform og at læringsstoff gjøres tilgjengelig gjennom denne. Emnet vil ha en eller to obligatoriske samlinger på HIG der det blir gitt veiledning og praktiske oppgaver blir gjennomført.

Vurderingsformer

Oppgaveløsning

Vurderingsformer

 • Oppgaveløsning (teller 100%)

Oppgaveløsning= 2-3 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte oppgavene.

Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil gjelde helhetsvurderingen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste gang emnet går ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 • Norges lover, studentutgave (2005), Flock / Lassen, Gyldendal akademisk (ISBN: 82-05-29894-7)
 • Statens kartverk (2000). Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser.
 • Statens kartverk (2005). Kvalitetssikring av oppmåling, kartlegging og geodata (Geodatastandarden).
 • Statens kartverk (2005). Satellittbasert posisjonsbestemmelse.
 • Instrument- og programvaremanualer