Geografisk analyse
2010-2011 - GEO3101 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

GEO1121 - GIS intro

Forventet læringsutbytte

Studenten skal være i stand til å gjennomføre en GIS-analyse samt vurdere usikkerhet og kvalitet i sluttresultatet. Det legges vekt på tilrettelegging av data, bruk av statistiske metoder og forståelse av de viktigste analysefunksjoner i tradisjonelle GIS systemer. Studenten har også innsikt i hvordan resultater fra geografiske analyser brukes og presenteres i en beslutningsprosess.

Emnets temaer

-statistikk
-geostatistikk
-cluster-analyse av punktdata
-interpolering
-datamodeller i geodatabaser
-analysemetoder for vektor- og raster-data
-organisering av analysearbeid
-kvalitet og dokumentasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres nettbasert. Dette innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform og at forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig gjennom denne.

For heltidstudenter vil det være ukentlige samlinger på HiG med forelesninger og veiledning .

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor på hjemmeeksamen.

Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må tas i sin helhet neste gang emnet avvikles ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Læremidler

Christopher D. Lloyd, Spatial Data Analysis ISBN 978-0-19-955432-4

Komplett litteraturliste vil være tilgjengelig ved semesterstart.