Geografisk informasjonsbehandling
2010-2011 - GEO3111 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT2261 - Informasjonsstrukturer og Databaser

Kan tas samtidig med IMT2261

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha en helhetlig forståelse av hele prosessen fra modellering av geografisk informasjon, etablering og dokumentasjon av geodatabasen og enkel geografisk analyse til presentasjoner i form av kart og tabeller. Studenten skal i tillegg til teoretisk kunnskaper ha gode praktiske ferdigheter på GIS- og database programvare.

Emnets temaer

- Modellering av geografisk informasjon
- Databaser for geografisk innformasjon
- Kontroll og dokumentasjon av geografisk informasjon
- Enkel geografisk analyse (vekt på dokumentasjon)
- Kartografi, generalisering
- Norske- og internasjonale standarder for geografisk informasjon
- Grafisk produksjon/trykk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av emnelærer(e).

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

3-4 obligatoriske gruppeprosjekter som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Læremidler

Litteratur:

-Longley, Goodchild, Maguire, Rhind (2005): Geographic Information Systems and Science, 2nd edition. Wiley ISBN 978-0470-87001-2
-Krygier and Wood (2005): Making Maps, A visual Guide to Map Design for GIS. The Guilford Press, ISBN 978-1-59385-200-9

Standarder som er sentrale:
-Statens Kartverk (2001): Kvalitetssikring av oppmåling, kartlegging og geodata (Geodatastandarden). Tilgjengelig fra http://www.statkart.no
-Statens Kartverk (2001): Kontroll av geodata. Tilgjengelig fra http://www.statkart.no
-Statens kartverk (2003): SOSI - et standardformat for digitale kartdata. Tilgjengelig fra http://www.statkart.no

Lista vil bli supplert, se kjøreplanen for emnet som utdelses ved undervisnings-start.