Geografisk informasjonsteknologi for webutviklere
2010-2011 - GEO5011 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT 4501 XML- og web-teknologier
  • IMT 4821 Databaser i elektronisk publisering

Forventet læringsutbytte

Etter å ha gjennomgått emnet skal studentene forstå for hvordan den geografiske virkeligheten kan representeres og de skal ha kunnskap om formater, standarder og teknologier for å knytte sammen web-baserte applikasjoner og geografiske informasjonssystemer. Studentene skal også ha erfaring i å utvikle og tilrettelegge web-baserte løsninger der geografisk informasjon spiller en vesentlig rolle. Studentene skal være kjent med og kunne gjøre praktisk bruk av resultater fra sentrale forskningsprosjekter innen dette feltet.

Emnets temaer

  • Norge Digitalt og norske datasett
  • Geografiske koordinatsystemer, georeferanser og geotagging Geografiske databaser SDI - infrastrukturer for geografisk informasjon Standarder for geografisk informasjon i XML (KML og GML)
  • Teknologier og metoder for håndtering av geografisk informasjon på web (bl.a. WMS, WFS)
  • Bruk av geografisk informasjon i webapplikasjoner og webtjenester Lokasjonsbaserte tjenester Kartografi for webkart

Pedagogiske metoder

Nettstøttet læring
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Karakteren settes etter helhetsvurdering av prosjektarbeid (gruppearbeid) og individuell, muntlig utspørring.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensurering

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen gis

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremlegg (må være godkjent av faglærer). Studentene gis i oppgave å presentere deler av pensum.

Læremidler

Bøker:

  • Davis, 2007: GIS for Web Developers, ISBN 0-9745140-9-8
  • Lake, 2004: GML – Geography Markup Language, foundation for the geoWeb. Wiley. ISBN 0-470-87154-7
  • Longley et al, 2005: Geographic Information Systems and Science. Wiley, ISBN 0-470-87001-X
  • Peng/Tsou, 2003: Internet GIS. Wiley. ISBN 0-471-35923-8

Annet:

Standarder fra OGC - Open Geospatial Consortium:

Erstatter

GEO5001

Supplerende opplysninger

Emnet går ikke studieåret 2010/2011