E-pedagogikk: Metodikk for nettbasert læring
2010-2011 - K1159 - 5sp

Forutsetter bestått

Generelle ferdigheter i bruk av pc, kontorprogrammer og Internett

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten
• Redegjøre for grunnleggende forståelse for de pedagogiske prinsipper som ligger til grunn for læring via nett
• Kunne reflektere over eget pedagogisk ståsted opp mot læring via nett, og hvordan en systematisk kan nærme seg mulighetene som læring via nett gir.
• Forklare hvordan en planlegger og organiserer læringsaktiviteter hvor internett er aktivt i bruk
• Utvikle egne læringsaktiviteter hvor internett er aktivt i bruk

Emnets temaer

Emnet gir en grunnleggende innføring i likheter og forskjeller mellom tradisjonell klasseromsbasert pedagogikk og læring via nett. Nettpedagogikk-begrepet defineres og avklaringen blir grunnlaget for hvordan en analyserer, planlegger, utvikler og gjennomfører nettbaserte kursopplegg

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres i sin helhet nettbasert. Det legges meget stor vekt på egenaktivitet og at studenten arbeider med de oppgavene som gis. Det gis felles veiledning via webkonferanse til fast tid en gang i uken.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Studenten skal levere inn fire innleveringsoppgaver og et refleksjonsnotat.
Innleveringer:
Det gis 4 oppgaver i løpet av emnet, hvor samtlige skal være godkjent. Det gis en uformell tilbakemelding etter hver innlevering, med anledning til å forbedre om nødvendig.
Refleksjonsnotat:
Studenten skal levere et refleksjonsnotat på ca 1 side på læringsprosessen i emnet.
Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetsvurdering av disse elementene.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

  • Deltakelse i asynkone og synkrone aktiviteter: Som deltakelse regnes egne innlegg/forespørsler og svar på andres innlegg.
  • Tilstedeværelse på minst en webkonferanse med veiledning

Læremidler

Se egen pensumliste for studiet