Verktøy for digital innholdsproduksjon
2010-2011 - K1161 - 5sp

Forutsetter bestått

K1159 E-pedagogikk: Metodikk for nettbasert læring

Forventet læringsutbytte

Studenten skal kunne gjøre rede for hva aktuell forskning viser om kjennetegn ved gode nettbaserte opplegg og virkemidler som brukes.
Studenten skal kunne anvende et utvalg aktuelle digitale produksjonsverktøy.

Emnets temaer

 • Innføring i digital innholdsproduksjon for nettbasert utdanning
  • Hva forskning viser
  • Beste praksis – evaluering av anerkjente nettbaserte kursopplegg
 • Prosjektstyring av digital innholdsproduksjon
 • Aktuelle verktøy for innholdsproduksjon
  • Skjermfangst
  • Bildebehandling og video
  • Produksjonsverktøy for nettbaserte kurs
 • Konseptutvikling og produksjon av eget prosjekt
  • Utvikling av deler eller hele moduler i eget prosjekt
  • Dokumentere prosessen
  • Avsluttende refleksjonsnotat

Studenten skal utvikle sitt eget nettbaserte kurs fra idé til ferdig resultat.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres i sin helhet via nett. Det legges meget stor vekt på egenaktivitet og veiledning på egen og medstudenters læringsprosess via webkonferanser.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Dokumentasjon av eget opplegg for nettbasert kurs. Som en del av kurset skal minst tre av verktøyene for innholdsproduksjon være anvendt. Dokumentasjonen skal bestå av:
• Kursbeskrivelse
• Tilgang til det ferdige kurset på nett
• Refleksjonsnotat på egen læringsprosess, minimum 1 side
Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetsvurdering av disse elementene.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravene knytter seg til to ulike områder:
• Obligatoriske innleveringer
• Deltakelse i veiledning via webkonferanse
Obligatoriske innleveringer:
Det gis 7 oppgaver i løpet av gjennomføringen, og av disse skal studenten gjennomføre minst 4 - hvor samtlige skal være godkjent.
Deltakelse i veiledning via webkonferanse:
Som deltakelse regnes egne innlegg/forespørsler og svar på andres innlegg.

Læremidler

Se egen pensumliste for hele studiet

Supplerende opplysninger

Spesielt i forhold til tekniske forutsetninger, Software: Studenten må selv skaffe nødvendig programvare for innholdsproduksjon.