Veiledning og vurdering på nett
2010-2011 - K1164 - 5sp

Forutsetter bestått

K1159 E-pedagogikk: Metodikk for nettbasert læring

Forventet læringsutbytte

Studenten skal effektivt kunne identifisere viktige kjennetegn ved gode læringsprosesser via nett, og bruke dette til å lage gode alternativer for vurderings- og veiledningsstrategier for nettbaserte kurs.

Studenten skal også kunne analysere betingelsene for å nå et gitt læringsmål i eget kurs, og velge vurderings- og veiledningsformer som understøtter læringsmålet på en god måte.

Emnets temaer

 • Særtrekk ved kommunikasjon via nettbaserte medier.
 • Veiledning
  • Definisjon og avgrensning
  • Alternative veiledningsformer
  • Grunnleggende prinsipper for veiledning på nett i et sosiokulturelt læringsperspektiv
 • Evalueringsbegrepet, definisjon og avgrensning innenfor nettbasert utdanning
  • Evalueringsformer
  • Oppfølging og evaluering av nettbasert utdanning
 • Utvikling av et veilednings- og evalueringsopplegg for eget prosjekt

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres casebasert i sin helhet via nett. Det legges derfor stor vekt på egenaktivitet og veiledning via webkonferanse som tilbys en gang i uka.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Det skal leveres et opplegg for vurdering og veiledning i et selvvalgt prosjekt.
 • Studenten skal levere et refleksjonsnotat på læringsprosessen i emnet, minimum 1 side.

Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetsvurdering av disse elementene.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse på veiledning via nett innfor de emnene som tas opp. Arbeidskravene knytter seg til to ulike områder:
• Obligatoriske innleveringer
• Deltakelse i veiledning via webkonferanse

Obligatoriske innleveringer:

Det gis 4 skriftlige caseoppgaver i løpet av gjennomføringen, hvor samtlige skal være godkjent.

Deltakelse i veiledning:

Som deltakelse regnes egne innlegg/forespørsler og svar på andres innlegg. Det gjennomføres 2 caseøvinger via webkonferanse hvor studentene veksler på å være veiledere. Øvingene avsluttes med at studenten skriver et kort refleksjonsnotat på ca en side.

Begge caseøvingene må være godkjent.

Læremidler

Se egen pensumliste for hele studiet.