Fordypningsoppgave
2010-2011 - K1167 - 10sp

Forutsetter bestått

Emnet krever at fire emner i Nettpedagogikkstudiet, derav K1159 E-pedagogikk: Metodikk for nettbasert læring er gjennomført og bestått.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal være i stand til å vise kunnskaper og ferdigheter i planlegging, utvkling og gjennomføring av gode læringsaktiviteter der internett er aktivt i bruk, tilpasset en bestemt målgruppe.

Studenten skal vise evne til kritisk refleksjon rundt eget utviklingsarbeid.

Emnets temaer

Utvikle et nettbasert, pedagogisk opplegg, tilpasset en angitt målgruppe.
Kritisk drøfting og refleksjon rundt fordypningsoppgavens valg av mål, innhold, rammefaktorer, arbeidsmåter, vurdering, målgruppe. Dette skal begrunnes med henvisninger til obligatorisk og selvvalgt litteratur.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

  • Utvikling av nettbasert kurs- eller læringsmateriell som publiseres på nett.
  • Utarbeide en prosjektrapport.
  • Skriving av refleksjonsnotat på egen læringsprosess i hele studiet.
  • Veiledning tilbys som felles webkonferanser underveis.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Ferdig utviklet nettbasert kurs- eller læringsmateriell tilgjengelig på nett
  • Prosjektrapport på inntil 10 sider.
  • Skriving av refleksjonsnotat på egen læringsprosess i hele studiet.
  • Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetsvurdering av disse elementene.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern+ekstern sensor

Læremidler

Se egen pensumliste for hele studiet.