Fornybar energi
2010-2011 - K1170 - 10sp

Forutsetter bestått

Bachelor

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha inngående kunnskap om ulike former for fornybar energi ut fra ressurser, konverteringsteknologier (komponenter), økonomi- og miljøperspektiv, og hvordan man kan bruke dem i ulike kontekster. Videre skal studenten kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike energiformer og sette dem i større systemperspektiv. Studenten skal kunne formidle omfattende selvstendig arbeid innenfor emnet og beherske ulike uttrykksformer. Studenten skal kunne analysere et lokalt, et regionalt og et nasjonalt energiforsyningssystem gjennom å ta hensyn til tekniske, økonomiske og miljømessige aspekter av både fornybar og ikke-fornybar energi.

Emnets temaer

 • Dagens energisystem
 • Vannkraft
 • Bioenergi
 • Solenergi
 • Vindkraft
 • Tidevannskraft
 • Bølgekraft
 • Geotermisk energi

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en fysisk oppstartsamling og 2-3 studiebesøk. Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Nettbasert eksamen, 3 timer

Eksamen gjøres tilgjengelig på nett gjennom en periode på én uke. Under den bestemte uken kan studenten logge inn og avlegge eksamen. Man har 3 timer på seg, og etter 3 timer lukkes portalen automatisk. Eksamensformen er en kombinasjon av multiple choice og åpne spørsmål, og kan bare tas én gang i løpet av den uken eksamen er tilgjengelig.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av faglærer og intern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

 • 3 obligatoriske studiebesøk
 • 1 Prosjektarbeid

Læremidler

 • Godfrey Boyle, “ Renewable Energy, Power for a sustainable future”, 2004, Oxford University
 • Press, in association with The Open University.
 • Nettforelesninger og forelesningsnotater
 • David Mackay, “Sustainable Energy – without the hot air” (http://www.withouthotair.com/)