Statistikk
2010-2011 - REA1081F - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 • REA1042-Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel
 • eller REA1101- Matematikk for informatikkfag

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene vise at de kan:
- Beregne middelverdi og standardavvik, forventningsverdi, varians og kovarians.
- Beregne sannsynligheter, spesielt å bruke diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.
- Beregne punkt- og intervallestimater for normalfordelte forventningsverdier og standardavvik.
- Gjennomføre en hypotesetest.
- Beregne korrelasjoner, beregne en rett linje med minste kvadraters metode og bestemme standardavvikene til konstantene i den rette linjen.
- Bruke statistikk til løsning av praktiske problemer innen utvalgte ingeniørfag.

Emnets temaer

Beskrivende statistikk:
- Beliggenhets-, sprednings- og samvariasjonsmål, regresjon.

Sannsynlighetsregning:
- Stokastisk modell, sannsynlighetsbegreper, betinget sannsynlighet, uavhengighet.

Sannsynlighetsfordelinger:
- Forventning,varians, standardavvik og kovarians.
- Binomisk og Poisson-fordeling. Rektangel-, normal-, Students t-, eksponential- og kjikvadratfordeling.

Metodelære:
- Punkt- og intervallestimering, hypotesetesting:
Parametrene i normalfordeling (en og to variabler),
Binomisk- og Poissonfordeling. Lineær modell.

Simulering:
- Bruk av dataverktøy (Binomisk, normal og lineær modell)

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Oppstartssamling
 • Selvstudium
 • Nettbasert veiledning og diskusjonsgrupper
 • Oppgaveløsning

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå oppstartsamling og videokonferanser.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen (teller 70%)
 • Mappe (2-3 oppgaveløsninger) (teller 30%)
 • Hver av delene må bestås separat

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av én intern sensor.
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3 - 4 år) til retting og til utarbeidelse av eksamensoppgaver.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Mappen må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre
 • John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI).
 • Hornæs: Formelsamling Statistikk HiG.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 • Løvås, Gunnar G.: Statistikk for universiteter og høgskoler, ISBN 82-15-00224-2